Stichting Issy
Beleidsplan Stichting Issy
versie April 2018

Inleiding
In Nederland zijn er ongeveer 12 miljoen mensen die vrijwilligerswerk kunnen doen. Echter, ze zijn lang niet allemaal actief als vrijwilliger. Eén van de grote barrières voor mensen om vrijwilligers te doen is het commitment die vaak wordt gevraagd: inzet met een bepaalde frequentie (x aantal uren/dagen per week/maand) die niet altijd past bij hun levenssituatie en (volle) agenda.

Tegelijkertijd worstelen veel vrijwilligersorganisaties met een teruglopend aantal vrijwilligers en met de vraag hoe zij met name de jongeren kunnen benaderen voor vrijwilligerswerk.

Issy is een stichting met als doel het vinden van innovatieve oplossingen voor het vervullen van vacatures
van vrijwilligers bij uiteenlopende
maatschappelijkeorganisaties en het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk zijn.

Dit wordt verwezenlijkt door te proberen zoveel mogelijk mensen te bereiken. Mensen die vrijwilligerswerk willen doen en die een klus zoeken die past bij hun levenssituatie en agenda. Om dit te bereiken moet vraag en aanbod van vrijwilligersklussen goed op elkaar afgestemd zijn.

Die klussen kunnen eenvoudig worden gevonden en aangeboden. Daarvoor wordt een gebruiksvriendelijke app die voor alle doelgroepen eenvoudig is te hanteren.

Issy is een stichting. Voor de (verdere) ontwikkeling van de app en het onderhoud ervan is een Besloten Vennootschap opgericht, waarvan de aandelen voor 100% worden gehouden door de stichting.
Missie, visie en strategie
Issy is een initiatief ontstaan vanuit Voedselbanken Nederland, ondersteund door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Aanleiding voor Voedselbanken Nederland was de toenemende noodzaak om met name jongere vrijwilligers te vinden voor hun werkzaamheden.

Vanuit het groeiende besef dat 'de vrijwilliger van nu' een ander profiel heeft dan de traditionele vrijwilliger die een langdurige samenwerking aangaat met Voedselbanken Nederland, is gezocht naar een manier om beter aan te sluiten bij de belevingswereld en het profiel van de jonge potentiële vrijwilligers. Hierbij werd al snel de conclusie getrokken dat de vrijwilliger van 'niemand' is. De burger besluit zelf of en zo waar men tijd beschikbaar stelt om vrijwilligerswerk doet. Dit heeft ervoor gezorgd dat de stichting is opgericht om een onafhankelijke partij te zijn die hulpmiddelen beschikbaar stelt voor alle burgers die vrijwilligerswerk willen doen en alle maatschappelijke organisaties die vrijwilligers zoeken.
Missie
De missie van Issy is het op een laagdrempelige, transparante en snelle manier bij elkaar brengen van vraag en aanbod van vrijwilligerswerk, in eerste instantie door het inrichten van een digitaal platform in de vorm van een app.

Stichting Issy is een social enterprise waarbij voor de (verdere) ontwikkeling van de app en het onderhoud een besloten vennootschap is opgericht waarvan de aandelen voor 100% worden gehouden door de stichting.

Visie
Vrijwilligers zijn niet gebonden aan één organisatie. Zij bepalen zelf wanneer en voor welke organisatie zij zich willen inzetten, in welke fase van hun leven. Alle vrijwilligersorganisaties in Nederland zijn daarmee gezamenlijk gebruiker van de vrijwillige inzet van mensen, een natuurlijke hulpbron waar duurzaam mee moet worden omgegaan. Daarmee staan zij samen voor de uitdaging staan om mensen te bewegen tot het doen van vrijwilligerswerk, maar ook om ervoor te zorgen dat deze nieuwe vrijwilligers gedurende hun hele levensloop vrijwilligerswerk blijven doen.

Issy is erop gericht om via beschikbaar gestelde hulpmiddelen een zo groot mogelijk aanbod van divers vrijwilligerswerk aan te bieden aan zoveel mogelijk (potentiële) vrijwilligers. Daarvoor biedt Issy haar digitale platform aan alle maatschappelijke vrijwilligersorganisaties in Nederland aan.
Strategie
Op het digitale platform (app) Issy wordt vrijwilligerswerk aangeboden als een eenmalige klus, dus zonder repeterend karakter. (potentiële) Vrijwilligers kunnen zich intekenen op de klus als deze passend is bij hun actuele beschikbaarheid, bekwaamheid en interesse. Vanuit de eenmalige inzet kan de interesse in vrijwilligerswerk worden gewekt, wat de mogelijke betrokkenheid en de vervolginzet (ook voor andere klussen, eventueel bij andere organisaties) vergroot.

Snelheid, transparantie en laagdrempeligheid kenmerken het gebruik van Issy:
  • Snel kunnen downloaden, een profiel of klus aanmaken, door de app kunnen navigeren.
  • In één oogopslag kunnen zien welke klussen beschikbaar zijn in de buurt en welke vrijwilligers zich hebben aangemeld.
  • Makkelijk in gebruik: geen moeilijke woorden, aanmeldprocedures etc.
Om voldoende klussen te koppelen aan de app en er ook voor te zorgen dat de app in de toekomst onderhouden en verder ontwikkeld kan worden wordt samengewerkt met o.a. Voedselbanken Nederland, het Nederlandse Rode Kruis, Veilig Verkeer Nederland, KNVB, NOC/NSF etc.

Het bestuur
"Een frisse aanpak in vrijwilligerswerk geeft ook jongeren de ruimte om hun bijdrage te kúnnen leveren"
Th.P.M. Hillemans
Voorzitter
"De eenvoudigste manier om de maatschappij een handje te helpen!"

M. van Rijswijk
Secretaris/penningmeester

De organisatie
Stichting Issy
RSIN/fiscaal nr: 858101944
KvK nr: 70009589
ANBI-status: in aanvraag


Contactgegevens
Meidoornkade 19
3992 AG Houten
E: hallo@issy.nu
T:
030-2272606
Issy B.V.
RSIN/Fiscaal nummer: 858102080
KvK nr 70009872Contactgegevens
Meidoornkade 19
3992 AG Houten
E: hallo@issy.nu
T:
030-2272606